Friday, February 14th, Chef Erin French of {the} Lost Kitchen

2014ValentineDinner0157.jpg
2014ValentineDinner0157.jpg
2014ValentineDinner0158.jpg
2014ValentineDinner0158.jpg
2014ValentineDinner0165.jpg
2014ValentineDinner0165.jpg
2014ValentineDinner0173.jpg
2014ValentineDinner0173.jpg
2014ValentineDinner0177.jpg
2014ValentineDinner0177.jpg
2014ValentineDinner0181.jpg
2014ValentineDinner0181.jpg
2014ValentineDinner0185.jpg
2014ValentineDinner0185.jpg
2014ValentineDinner0195.jpg
2014ValentineDinner0195.jpg
2014ValentineDinner0199.jpg
2014ValentineDinner0199.jpg
2014ValentineDinner0202.jpg
2014ValentineDinner0202.jpg